Voorwaarden bij Respo Repair

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden
Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Respo Repair Belux (verder RRB), ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant. Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van RRB.

Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging
2.1. Alle aanbiedingen en offertes van RRB zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar RRB. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke akkoorden.
2.2 Alle wijzigingen aan de offerte worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende uurtarief, tenzij anders afgesproken.

Artikel 3. Annulering van de bestelling
De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang RRB haar werkzaamheden nog niet heeft aangevat en met de annulering akkoord gaat en mits betaling van een schadevergoeding van 30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR. Dezelfde schadevergoeding van 30 % van de overeengekomen prijs, met een minimum van 125 EUR, exclusief BTW zal verschuldigd zijn indien RRB zich aanbiedt om de werkzaamheden uit te voeren en deze niet uitgevoerd kunnen worden door een fout aan de klant toe te rekenen, bijvoorbeeld omdat deze niet thuis is of de te herstellen schade niet overeenkomt met hetgeen door de klant gecommuniceerd was.

Artikel 4. Levering
4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt RRB niet. Vertraging in de levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van de overeenkomst.
4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, afmetingen of eender wat over te maken, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.

Artikel 5. Risico
Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij RRB bevinden, worden er bewaard op risico van de klant.

Artikel 6. Betalingsmodaliteiten
6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van RRB contant betaalbaar.
Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur per aangetekend schrijven aan RRB kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.
6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van RRB. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene verkoopsvoorwaarden
6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling op de vervaldag, is de klant aan RRB een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar. Er wordt ook een forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 12% van het factuurbedrag met een minimum van 75 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de vervaldag tot aan de volledige betaling.?Bovendien behoudt RRB zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald. Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.
6.4 Oplevering van uitgevoerde werken kan pas gebeuren na betaling van 90% van de facturen.
6.5. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de een partij één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de andere partij aanspraak kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding.
Verder is een partij gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege met onmiddellijke ingang te beëindigen met de andere partij in het geval een partij in staat van faillissement is verklaard, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen heeft gevraagd of aanvaard, of meer algemeen in staking van betaling verkeert.

Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen
7.1. RRB verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van RRB zijn middelenverbintenissen. RRB is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan onvoldoende of verkeerde input door de klant. RRB is onder meer niet aansprakelijk indien het resultaat van een herstelling of schade niet volledig gelijkt op de initiële toestand.
7.2. RRB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. RRB zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen worden gesteld voor enige gevolgschade zoals bijvoorbeeld verlies van verwachte winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van RRB of een aangestelde.
7.3. De aansprakelijkheid van RRB met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren van de diensten. De totale aansprakelijkheid van RRB, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door de klant aan RRB werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.
7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt RRB geen enkele aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te aanvaarden voor hun producten of diensten.

Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud
8.1.De door RRB geleverde Diensten blijven na de levering haar eigendom tot betaling van de volledige prijs ervan, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten. Zolang die volledige betaling van de Prijs niet is gebeurd, mag de klant de uitgevoerde diensten en/of geleverde materialen en zaken niet omvormen, vervreemden, overdragen, bezwaren en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.
8.2. RRB behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde, de geleverde diensten op kosten van de klant terug te halen. Dit terugvorderingsrecht wordt uitgeoefend bij eenvoudige brief. Bijkomende kosten van demontage en vervoer zijn in dat geval eveneens ten laste van de klant., bovenop een schadevergoeding gelijk aan 30% van de Prijs.

Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst
9.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft RRB het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen, ofwel (ii) de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.
9.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door RRB verleende diensten betalen, alsook de kosten die RRB moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire schadevergoeding van 30% van het bedrag dat RRB nog had kunnen factureren aan de klant indien de overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook verworven voor RRB. Bovendien behoudt RRB het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven bepaald.
9.3. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke regeling.

Artikel 10. Geheimhoudingsplicht
Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.

Artikel 11. Referentie
De klant gaat ermee akkoord dat het door RRB voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in het referentieportfolio van RRB.

Artikel 12. Overmacht
Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld ongeschikte klimatologische omstandigheden voor het uitvoeren van de werken, stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen en andere onverwachte gebeurtenissen waarover RRB geen controle heeft, bevrijden RRB, voor de duur van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant.

Artikel 13. Nietigheid
Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen RRB en de klant de nietige bepaling vervangen door een andere bepaling die het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.

Artikel 14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank
Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van RRB. Elk geschil met betrekking tot het sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst zal worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen, afdeling Turnhout.