Voorwaarden bij Respo Repair

Artikel 1. Toepassing algemene voorwaarden


Deze algemene voorwaarden gelden op alle aanbiedingen van en op alle overeenkomsten met Respo
Repair Belux (verder RRB), ook al staan er strijdige bepalingen vermeld op documenten van de klant,
en dit dus met uitsluiting van de algemene voorwaarden van de klant, zelfs indien deze bepalen dat zij
als enige gelden.
Door het plaatsen van een bestelling aanvaardt de klant de algemene voorwaarden van RRB.


Artikel 2. Aanbiedingen en offertes - orderbevestiging


2.1. Alle aanbiedingen en offertes van RRB zijn vrijblijvend tot op het ogenblik van de aanvaarding door
de klant. De overeenkomst komt tot stand wanneer de klant de offerte ongewijzigd binnen de acht
dagen voor akkoord ondertekent en terugzendt naar RRB. Na het verstrijken van deze termijn is RRB
niet meer gebonden. Elke bestelling of orderbevestiging door de klant, verbindt de klant aan de
overeenkomst. De overeenkomst vervangt alle eerder afgesloten mondelinge en/of schriftelijke
akkoorden.


2.2 Alle wijzigingen aan de offerte worden in regie uitgevoerd aan het op dat ogenblik geldende
uurtarief, tenzij anders afgesproken.


Artikel 3. Annulering van de bestelling


De annulering van een bestelling door de klant is mogelijk zolang RRB haar werkzaamheden nog niet
heeft aangevat en met de annulering akkoord gaat en mits betaling van een schadevergoeding van
30% van de overeengekomen prijs, met een minimum van 250 EUR, onverminderd de mogelijkheid
van RRB om haar werkelijk geleden schade te vorderen. Dezelfde schadevergoeding van 30 % van de
overeengekomen prijs, met een minimum van 125 EUR, exclusief BTW zal verschuldigd zijn indien RRB
zich aanbiedt om de werkzaamheden uit te voeren en deze niet uitgevoerd kunnen worden door een
fout aan de klant toe te rekenen, bijvoorbeeld omdat deze niet thuis is of de te herstellen schade niet
overeenkomt met hetgeen door de klant gecommuniceerd was, en dit onverminderd de mogelijkheid
van RRB om haar werkelijk geleden schade te vorderen.


Artikel 4. Levering


4.1. De datum van levering wordt slechts als aanwijzing opgegeven en bindt RRB niet. Vertraging in de
levering geeft de klant geen recht op schadevergoeding of prijsvermindering, noch op ontbinding van
de overeenkomst.


4.2. Indien de partijen uitdrukkelijk een bindende leveringstermijn zijn overeengekomen, wordt deze
termijn verlengd indien de klant in gebreke blijft om informatie, afmetingen of eender wat over te
maken, of indien de klant bijkomende bestellingen plaatst.


Artikel 5. Risico


Alle goederen die toebehoren aan de klant en zich bij RRB bevinden, worden er bewaard op risico van
de klant.


Artikel 6. Betalingsmodaliteiten


6.1. Tenzij anders overeengekomen, zijn de facturen van RRB contant betaalbaar.
Betwistingen dienen binnen de zeven werkdagen na verzending van de factuur schriftelijk en
omstandig per aangetekend schrijven aan RRB kenbaar gemaakt te worden. Een betwisting kan in geen
geval een uitstel of schorsing van betaling verantwoorden.


6.2. Alle facturen zijn betaalbaar op hun vervaldag door overschrijving op het rekeningnummer van
RRB. Elke betaling wordt aangerekend op de oudste vervallen factuur, en eerst op de verschuldigde
intresten en kosten. Toegestane kortingen vervallen bij het niet respecteren van de algemene
verkoopsvoorwaarden.


6.3. Indien de klant niet overgaat tot betaling op de vervaldag, is de klant van rechtswege en zonder
ingebrekestelling aan RRB een nalatigheidsintrest verschuldigd van 10 % per jaar. Er wordt ook een
forfaitaire schadevergoeding in rekening gebracht van 12% van het factuurbedrag met een minimum
van 75 EUR. De verschuldigde intrest wordt berekend vanaf de vervaldag tot aan de volledige
betaling. Bovendien behoudt RRB zich het recht voor om de verdere uitvoering van haar verbintenissen
op te schorten totdat de klant de vervallen facturen heeft betaald en zijn verbintenissen is nagekomen.
Elke vertraging in de betaling door de klant maakt alle verschuldigde sommen ineens opeisbaar.


6.4 Oplevering van uitgevoerde werken wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het ogenblik dat
RRB aan de klant de mogelijkheid heeft geboden om aanwezig te zijn bij het einde van de werken voor
het vertrek van de aangestelde van RRB. De klant wordt geacht aanwezig te zijn bij de aanvang en
beëindiging der werken. De afwezigheid van de klant op het einde van de werken verhindert de
oplevering der werken niet daar de klant uitgenodigd wordt op de rondgang en in de goedgekeurde
offerte ingestemd heeft met deze werkwijze. Zichtbare gebreken worden geacht te zijn aanvaard door
de oplevering bij het einde van de werkzaamheden.


6.5. Partijen zijn gerechtigd de overeenkomst met onmiddellijke ingang te beëindigen indien de een
partij één of meer van zijn verplichtingen voortspruitende uit deze Overeenkomst geheel of
gedeeltelijk niet nakomt (zoals een niet-betaling van de factuur) zonder dat de andere partij aanspraak
kan maken op terugbetaling van vooruitbetaalde vergoedingen of enerlei schadevergoeding.
Verder is een partij gerechtigd de Overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling en van rechtswege
met onmiddellijke ingang te beëindigen met de andere partij in het geval een partij in staat van
faillissement is verklaard, toepassing van de wet op de continuïteit van de ondernemingen heeft
gevraagd of aanvaard, of meer algemeen in staking van betaling verkeert.


Artikel 7. Aansprakelijkheid – Algemeen


7.1. RRB verbindt zich ertoe alle te verstrekken diensten met zorg uit te voeren. Alle prestaties van RRB
zijn middelenverbintenissen. RRB is niet aansprakelijk voor fouten in de uitvoering te wijten aan
onvoldoende of verkeerde input door de klant, evenmin voor schade die reeds aanwezig was voor de
tussenkomst van RRB. RRB is onder meer niet aansprakelijk indien het resultaat van een herstelling of
schade niet volledig gelijkt op de initiële toestand of wanneer de schade die ontstaat of die ontstaan
is tijdens of nadat de klant de door RRB vervaardigde zaken of uitgevoerde werken heeft bewerkt of
laten bewerken.


7.2. RRB kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige fout (zelfs een grove fout) van haar of haar
aangestelden, behoudens ingeval van bedrog. RRB zal, wat ook de oorzaak, de vorm of het voorwerp
is van de vordering waarbij de aansprakelijkheid wordt ingeroepen, in geen geval aansprakelijk kunnen
worden gesteld voor enige indirecte, incidentele, onrechtstreekse of gevolgschade, of directe of
indirecte kosten, welke aard ook, zoals bijvoorbeeld, maar niet beperkt tot, verlies van verwachte
winst, daling van omzet, verhoogde operationele kosten, verlies van cliënteel, welke de klant of derden
zouden lijden ten gevolge van enige fout of nalatigheid van RRB of een aangestelde.


7.3. De aansprakelijkheid van RRB met betrekking tot aan de klant geleverde diensten is in elk geval
beperkt tot ofwel de terugbetaling van de door de klant betaalde prijs, ofwel het opnieuw uitvoeren
van de diensten. De totale aansprakelijkheid van RRB, zal nooit meer bedragen dan de prijs die door
de klant aan RRB werd betaald voor de diensten die aanleiding gaven tot het schadegeval.


7.4. Wat de diensten afkomstig van derde leveranciers betreft, aanvaardt RRB geen enkele
aansprakelijkheid boven of anders dan de aansprakelijkheid die de derde leveranciers bereid zijn te
aanvaarden voor hun producten of diensten.


7.5. Eventuele klachten over de verrichte diensten worden slechts aanvaard indien zij per aangetekend
schrijven en omstandig gemotiveerd gebeuren, binnen de 14 dagen na het verrichten van de diensten
of nadat het verborgen gebrek aan de klant kenbaar is geworden en/of had kunnen worden. Bij
overschrijding van deze termijn vervalt enige aanspraak jegens RRB aangaande enig gebrek of
onvolkomenheid met betrekking tot de diensten.


Artikel 8. Eigendomsvoorbehoud


8.1. De door RRB geleverde Diensten blijven na de uitvoering en/of levering haar eigendom tot
betaling van de volledige prijs ervan, eventueel verhoogd met de nalatigheidsinteresten, schadebeding
en kosten. Zolang die volledige betaling van de Prijs niet is gebeurd, mag de klant de uitgevoerde
diensten en/of geleverde materialen en zaken niet omvormen, vervreemden, overdragen, bezwaren
en/of anderszins in welke vorm en ten welke titel ook aan derden ter beschikking stellen.


8.2. RRB behoudt zich het recht voor om, ten allen tijde, de geleverde diensten op kosten van de klant
terug te halen. Dit terugvorderingsrecht wordt uitgeoefend bij eenvoudige brief. Bijkomende kosten
van demontage en vervoer zijn in dat geval eveneens ten laste van de klant., bovenop een
schadevergoeding gelijk aan 30% van de Prijs.


Artikel 9. Beëindiging van de overeenkomst


9.1. Indien de klant zich schuldig maakt aan een zware contractuele wanprestatie die de klant niet
herstelt binnen de 8 dagen na ontvangst van een ter post aangetekende ingebrekestelling, heeft RRB
het recht om ofwel (i) de overeenkomst te schorsen totdat de klant zijn verbintenissen is nagekomen,
waarbij op de op dat ogenblik uitgevoerde prestaties gefactureerd zullen worden en deze gelden
onmiddellijk opeisbaar zijn, ofwel (ii) de overeenkomst van rechtswege met onmiddellijke ingang te
beëindigen, zelfs door een enkele schriftelijke verklaring, ten laste van de klant en zonder betaling van
enige schadevergoeding. De niet-betaling van een of meerdere facturen op hun vervaldag, zal altijd
worden beschouwd als een zware contractuele wanprestatie.


9.2. Bij beëindiging van de overeenkomst zal de klant alle door RRB verleende diensten betalen, alsook
de kosten die RRB moet maken als gevolg van deze beëindiging, vermeerderd met een forfaitaire
schadevergoeding van 30% van het bedrag dat RRB nog had kunnen factureren aan de klant indien de
overeenkomst volledig zou zijn uitgevoerd. Het eventueel betaald voorschot blijft hoe dan ook
verworven voor RRB. Bovendien behoudt RRB het recht om een hogere schadevergoeding te vorderen
indien zij bewijst dat haar werkelijk geleden schade groter is dan de forfaitaire schade zoals hierboven
bepaald.


9.3. Verder is een partij gerechtigd de overeenkomst bij aangetekends schrijven en met onmiddellijke
ingang, zonder rechterlijke tussenkomst, te beëindigen in het geval dat een partij betrokken raakt in
een procedure tot ontbinding, faillissement of vereffening of wanneer een partij onvermogend wordt
of afstand doet van alle of een belangrijk deel van haar activa.
9.4. Niettemin aanvaardt elke partij om aan de andere partij een redelijke termijn toe te kennen om
haar eventuele tekortkomingen te verhelpen, en om steeds eerst te zoeken naar een minnelijke
regeling.


Artikel 10. Geheimhoudingsplicht
Partijen verbinden zich ertoe de commerciële en technische informatie en de bedrijfsgeheimen die zij
vernemen van de andere partij, zelfs na de beëindiging van de overeenkomst, geheim te houden en
enkel te gebruiken voor de uitvoering van de overeenkomst.


Artikel 11. Referentie
De klant gaat ermee akkoord dat het door RRB voor de klant uitgevoerde werk wordt opgenomen in
het referentieportfolio van RRB.


Artikel 12. Overmacht


Overmachtssituaties zoals bijvoorbeeld ongeschikte klimatologische omstandigheden voor het
uitvoeren van de werken, stakingen, publieke onrust, administratieve maatregelen, pandemieën en
andere onverwachte gebeurtenissen waarover RRB geen controle heeft, bevrijden RRB, voor de duur
van de hinder en voor hun draagwijdte, van haar verbintenissen, zonder recht op enige
prijsvermindering of schadevergoeding voor de klant. RRB is in geen enkel opzicht aansprakelijk voor
tekortkomingen, met inbegrip van vertragingen, in de uitvoering van de overeenkomst die daaruit
voortvloeien.


Artikel 13. Nietigheid


Indien enige bepaling of onderdeel van een bepaling van deze algemene voorwaarden of van de
overeenkomst waarop deze algemene voorwaarden toepasselijk zijn, nietig, onafdwingbaar of niet
tegenwerpbaar is, zullen de overige bepalingen volledig van kracht blijven en zullen RRB en de klant
de nietige, onafdwingbare of niet tegenwerpbare bepaling vervangen door een andere bepaling die
het doel en de strekking van de nietige bepaling zoveel mogelijk benadert.


Artikel 14. Toepasselijk recht – bevoegde rechtbank


Het Belgisch recht is van toepassing op de overeenkomsten van RRB. Elk geschil met betrekking tot het
sluiten, de geldigheid, de uitvoering en/of de beëindiging van deze overeenkomst en betwistingen zal
worden beslecht door de bevoegde rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement Antwerpen,
afdeling Turnhout.

Ontvang een gratis offerte

Foto's van de schade
Sleep foto’s hier om te uploaden of klik hier

Minimaal 2 foto’s vereist

Mijn gegevens